Έλεγχος ABS

Για τον έλεγχο εγκατάστασης συστήματος ABS είναι απαραίτητη η προσκόμιση: